شبکه

معرفی تکنولوژی DSL

معرفی تکنولوژی DSL

تکنولوژی های مختلف DSL  که به نام اصلی Xdsl معروف است را میتوان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد.

  • سیستم متقارن
  • سیستم نامتقارن

سیستم های متقارن :

در این فناوری ، اطلاعات روی دوکانال Upload   و Download  باسرعت حداکثر Mbps 3/2 ارسال می شوند . مثالهای بارز این تکنولوژی عبارتند از HDSL و HDSL-2  و SDSL و SHSDSL  ، یکسان بودن سرعت ارسال و دریافت این نوع تکنولوژی را جهت کاربرهایی نظیر ویدئو کنفرانس و web hosting مطرح می سازد .

معرفی تکنولوژی DSL

سیستم نامتقارن :

در این روش جهت کاهش پدیده Cross talk  ، ارسال اطلاعات در Upload  روی محدوده پائین فرکانسی بین KHZ 138 تا 30 صورت می پذیرد . بهمین دلیل سرعت Download  بیش از سرعت Upload  خواهد بود .

در ابتدای ارائه تکنولوژی DSL ، این  تکنولوژی بصورت Point–to–Point  (نقطه به نقطه) مورد استفاده قرار می گرفت درحال حاضر با ارائه DSLAM ها ، خطوط پرسرعت قابل به اشتراک گذاشتن بین خطوط مسی با تکنولوژی DSL خواهد بود .

بدین ترتیب با استفاده از این تکنولوژی می توان درمواردی که تعدادی کاربر دریک محدوده جغرافیایی ازپیش تعریف شده حضوردارند کلیه آن ها را بر روی یک خط اشتراکی باسرعت بالا قراردارد وشرایط مطلوب ارتباطی را تامین نمود. لذا این سیستم با ارائه بهترین واقتصادی ترین روش کاربردی قادر به پاسخگویی به نیاز محل های متصل شده به هم ، می باشد . بدیهی است سایر محدودیت های موجود در شبکه های دسترسی آنالوگ از جمله سرعت پائین ، باز دهی کم، اتصال موقت و … در این شبکه راه نخواهد داشت .