تلفن پاناسونیک

مقایسه تلفن های پاناسونیک

مقایسه تلفن های باسیم و بیسیم

در این زمان که بیشتر معاملات تجاری بر پایه ارتباطات و خطوط تلفنی در حال انجام می باشد، کمتر کسی مشاهده می شود که نام برند پاناسونیک را نشنیده باشد و از محصولان آن استفاده نکرده باشد. پاناسونیک از برندهای همیشه حاضر در صحنه بوده و به نام ترین برند در این حوزه به شمار می رود.

به طور کلی تلفن های پاناسونیک به دو دسته تقسیم بندی می شود:

  • تلفن های باسیم
  • تلفن های بی سیم

تلفن های باسیم پاناسونیک (تلفن های رومیزی) بیشتر مناسب کسانی می باشد که در یک مکان ثابت می باشند و تحرک کمی دارند. در مقابل تلفن های بی سیم مناسب کسانی است که به طور دائم در حال تردد در یک محیط می باشند.

شما می توانید در زیر لیستی از تلفن های بی سیم و رومیزی پاناسونیک را مشاهده کنید.

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8551

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2713

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1312

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8611

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGH260

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC422

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC412

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3412

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF322

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD222

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1612SPH

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3612

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE243

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD320

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD310

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF310

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF320

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8423

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6842

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6611CXB

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3811-3812

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7841

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG4731B-4732B

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE210-212

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6451

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE262-263

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB110-112

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRD260-262

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRL260-262

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9581-9582

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF350

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF380

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF382

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF352

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6591

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF340

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF372

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF342

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6622

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8521

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4741B-4742B

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG5521-5522

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6523

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6881

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4221-4222-4223

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2521-2522

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2521-2522

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1711

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8162ALB

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7861-7862-7863

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7851

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6711

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8061EB

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4772

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6521

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9311

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6531-6532

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9381-9382

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7643-7644

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7642

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7872

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC220-222

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC210

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB210

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD210-212

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGD220-222-223

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRS120

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRW130

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRW120

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRD262

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE232

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9382

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7873

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGH262

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9322

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9321

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4771

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9391

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7742

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7741

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6672

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9472

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9471

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRW110

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9542

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9541

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE272

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE242

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGE240

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX110

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX150

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX120

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6458BX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3611BX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1311

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2361JXB

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6461

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3722

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3721

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2721

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3711

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6511

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3411BX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG5771BX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3821JX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2511

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1611SPH

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3822JX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8021

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2512

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2711

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6821

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6811

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9392T

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3531BX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6841

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4742

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG4711

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3712

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3662JX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2360JXS

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9331BX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3532

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9341BX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6671

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG8280

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG9385BX

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG5776

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6561

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3600

تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3661

 

تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TSC62

تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TS208

تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS4200

تلفن با سیم پاناسونیک KX-T7703X

تلفن با سیم پاناسونیک KX-TSC11MX

تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS580MX

تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS560MX

تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS500MX

تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS520

تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS880

تلفن با سیم پاناسونیک KX-T2378MX

تلفن با سیم پاناسونیک KX-T7716X

تلفن با سیم پاناسونیک KX-T7705X

تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS620MX

تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TS3282BX

تلفن با سیم پاناسونیک KX-T2373

تلفن با سیم پاناسونیک KX-T2371MXW

تلفن با سیم پاناسونیک KX-TS600

تلفن با سیم پاناسونیک KX-T2375

 

 

شما می توانید برای خرید هر یک از محصولات فوق به نمایندگی پاناسونیک در تهران که واقع در میرداماد جنب مترو میرداماد برج نادر شماره 216 طبقه اول مراجعه کنید.