فناوری

درباره ویژگی های سیستم کنفرانس

درباره ویژگی های سیستم کنفرانس

سیستم کنفرانس (میکروفن کنفرانس) و مترجم همزمان (ترجمه همزمان) در سالنهای کنفرانس و جلسات کاربرد داشته و با توجه به امکانات متنوع این سیستم کنفرانس ها ، کنترل جلسات بهبود یافته و امکانات متنوعی در اختیار کاربران قرار گرفته است .
دراینجا لازم است برخی از مزایای استفاده از سیستم کنفرانس بشرح زیر می باشد را در اختیار شما قرار دهیم:
۱-کنترل زمان و روند مذاکرات
۲-کنترل وجلوگیری ازصحبت همزمان شرکت کنندگان در جلسه
۳-انتقال یکنواخت صدای سخنرانها در طول سالن
۴-امکان رای گیری مسائل مطرح شده در جلسات توسط سیستم کنفرانس ( میکروفن کنفرانس )
۵-ذخیره و آرشیو صداو مذاکرات صورت گرفته در جلسات توسط دستگاههای مختلف (MP3 Recorder,DVD Recorder,..)
۶-ضبط و نمایش تصاویر شرکت کنندگان در حال مذاکره توسط دوربین های کنفرانسی (Auto Tracking)
۷-امکان مترجم همزمان (ترجمه همزمان ) در جلساتی که نیاز به ترجمه مذاکرات می باشد
۸-امکان محدود کردن تعداد سخنرانهای همزمان
۹-امکان کنترل جلسه توسط ریاست و قطع کنسول سخنرانهای در حال صحبت درصورت لزوم

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل