سانترال

درباره کدهای سانترال

درباره کدهای سانترال

دراین مطلب مطلوب است به ذکر کد های سانترال که به شرح زیر است،

کد های سانترال مربوط به کارت دیزا

برنامه شماره۵۰۰=فعال یا غیر فعال بودنکدهای خاص در سیستم DISA
برنامه شماره۵۱۱= تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا
برنامه شماره۵۱۲=ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا
برنامه شماره۵۱۳=سیگنال مخصوص کشف سیگنالهای تون در سیستم دیزا
برنامه شماره۵۱۴=شناسای تون (صدا) مخصوص فکس
برنامه شماره۵۱۵=تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزای داخلی
برنامه شماره۵۱۶=تعیین و واگذاری داخلیهایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری را به آنها وصل کند
برنامه شماره۵۱۷=تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم

درباره کدهای سانترال

منبع :مجموعه وبسایت های شرکت کامتل